Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Nodweddion Cadwraeth

Mae’r term nodwedd gadwraeth yn cyfeirio at gynefin neu rywogaeth benodol, a restrir yn y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, y mae’r ACA wedi cael ei dewis ar eu cyfer. Mae gan ACA Pen Llŷn a’r Sarnau ddeuddeg nodwedd gadwraeth. Cynefinoedd yw naw o’r rhain, a rhywogaethau yw’r tair nodwedd arall.

Ystyrir ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn un o’r ardaloedd gorau yn y DU ar gyfer yr isod, o ran y cynefinoedd a’r rhywogaethau cymwys hyn.

 • Riffiau
 • Cilfachau a baeau mawr bas
 • Banciau tywod sydd wedi’u gorchuddio rhywfaint â dŵr môr bob amser
 • Aberoedd
 • Lagynau arfordirol
 •  

Gan gefnogi presenoldeb allweddol yr hyn a ganlyn: 

 • Dolydd Heli’r Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
 • Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill sy’n sefydlu ar laid a thywod
 • Traethellau llaid a thywod nad ydynt yn cael eu gorchuddio â dŵr môr ar adeg y trai
 • Ogofâu môr sydd dan y dŵr neu yn rhannol dan y dŵr
 • Halichoerus grypus – morlo llwyd
 • Lutra lutra – dyfrgi
 • Tursiops truncatus – dolffin trwynbwl.

 

Mae’n bosib cael gwybodaeth am y rhywogaethau a’r cynefinoedd uchod trwy ddefnyddio’r cysylltau. Am fwy o wybodaeth ac i gael gweld y cyfeiriadau a ddefnyddiwyd, lawrlwythwch gopi o gyngor rheoliad 33 gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau – Map i ddangos y cynefinoedd
(Noder mai map dangosol yw hwn, sy’n dangos lleoliad cyffredinol, a dylid ei ddefnyddio fel canllaw yn unig).

Llun gan Lluniau Natur Eaton Llun gan Lluniau Natur Eaton


© Pen Llŷn a'r Sarnau