Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Sut ydym yn edrych ar ôl y safle?

Mae llawer o sefydliadau ac awdurdodau’n gofalu am wahanol ardaloedd ac agweddau o ACA Pen Llŷn a’r Sarnau. Er mwyn bod o gymorth i reoli’r safle’n iawn, mae llawer o’r sefydliadau a’r awdurdodau, sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol penodol ar gyfer yr ardal hon, yn cyfarfod a chydweithio fel grŵp. Yr enw a roddwyd ar y grŵp hwn yw’r Grŵp Awdurdodau Perthnasol. Er mwyn cydlynu gwaith y grŵp hwn a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn yr ACA, mae gan ACA Pen Llŷn a’r Sarnau ei Swyddog ACA ei hun.

Am ragor o wybodaeth am yr awdurdodau perthnasol cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth am y Swyddog ACA cliciwch yma.

Beth am y bobl sy’n byw ger yr ACA, neu sydd am ddefnyddio’r ardal ar gyfer gwaith neu adloniant? Mae ganddynt hwythau eu grŵp eu hunain hefyd. Mae pobl megis pysgotwyr, ffermwyr, defnyddwyr cychod, gweithwyr yn y byd twristiaeth, awdurdodau lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr ACA, yn gallu cyfarfod i drafod yr ACA, ynghyd â chael gwybod y diweddaraf am y ffordd y rheolir yr ardal. Y grŵp hwn yw Grŵp Cyswllt ACA Pen Llŷn a’r Sarnau. 

Am ragor o wybodaeth am y Grŵp Cyswllt cliciwch yma.

Mae cynllun rheoli ar gyfer yr ACA yn rhestru’r holl bethau sydd angen eu gwneud a gofalu amdanynt yn y safle er mwyn gwneud yn siŵr nad oes unrhyw beth yn cael ei hepgor.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun rheoli cliciwch yma.

Un o’r pethau pwysicaf yr ydym yn ei wneud er mwyn gofalu am y safle yw rhoi gwybod i bobl amdano! Yr ydym yn ceisio dweud wrth gymaint o bobl â phosib am y pethau syfrdanol sy’n llechu dan ddyfroedd ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, a pham ei bod yn ardal arbennig. Rydym hefyd yn dangos i bobl! Gwylio Dolffiniaid, edrych ar byllau glan y môr, teithiau cerdded – maent i gyd yn ffyrdd o ddangos i bobl pa mor arbennig yw eu hardal. Trwy hyn, gobeithiwn y bydd pobl eisiau rhoi cymorth i ni i ofalu am yr ardal hon. 

Am wybodaeth am ddigwyddiadau yn eich ardal chi cliciwch yma.

 

 

Pysgodyn mewn potel Rhwydo


© Pen Llŷn a'r Sarnau