Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Preifatrwydd

Mae’n rhaid i chi gael sicrwydd er mwyn cael yr hyder i roi gwybodaeth breifat i’r Awdurdodau Perthnasol drwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein neu gais arall. Mae’n bwysig i ni, pan fyddwch yn dewis gwneud, bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod bob amser, a’n bod ni yn ymddwyn mewn ffordd glir a chyfrifol.
Mae gwarchod eich gwybodaeth bersonol yn hynod bwysig – yr unig amser y byddwn angen yr wybodaeth yma fydd i ddarparu gwasanaethau a chreu cynlluniau ar gyfer gwasanaethau eraill yn y dyfodol.
Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw mewn cronfeydd data sydd yn berchen i naill ai’r Awdurdodau Perthnasol neu gorff mae'r Awdurdodau Perthnasol yn ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaeth(au) ar lein ar ei ran.
Os na fydd gofyn drwy gyfraith - ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i gwmnïau, busnesau neu unigolion.

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan bydd ein gweinyddwr yn ‘siarad’ yn uniongyrchol â’ch porwr er mwyn arddangos gwybodaeth yn gywir. Mae’n cadw gwybodaeth yn eich porwr am eich ymweliad ac yn ei arbed mewn ffeil testun syml.
Pan fyddwch yn dychwelyd i www.penllynarsarnau.co.uk bydd yr wybodaeth yn cael ei anfon yn ôl at y weinyddwr wrth i chi ymweld â thudalen drwy’ch porwr ac yn ‘siarad’ gyda’r gweinyddwr.
Mae’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan - pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Gellir eu defnyddio hefyd i gofio manylion mewngofnodi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e. ceisiadau am swyddi ar lein. Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis yma.
Mae'r rhan fwyaf o borwyr wedi eu rhagosod i dderbyn cwcis. Os ydych yn anghyfforddus, mae’n bosib y gallwch sicrhau bod eich porwr yn gwrthod cwcis neu, yn rhoi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur, yna gallwch ddewis derbyn y cwci ai peidio.

Noder:

Mae gwefan Pen Llŷn a’r Sarnau yn defnyddio cwcis i weithio’n ddwyieithog ac i gofio dewis iaith y defnyddiwr.
I’w gwneud yn haws i bori drwy’r gwefan mewn ffordd gwbl ddwyieithog dylai cwcis fod yn weithredol ar eich cyfrifiadur. Os ydych yn dewis peidio â defnyddio cwcis ar eich cyfrifiadur mae’n bosibl na fyddai’r gwefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. Mae’n bosibl y byddwch yn mynd i fersiwn Gymraeg y dudalen bob tro wrth i chi bori drwy’r safle a bydd angen i chi glicio ar y botwm English yn y gornel dop ar y dde er mwyn gweld ferswin Saesneg y dudalen.
Am ragor o wybodaeth am gwcis edrychwch ar y gwefannau allanol a nodir yma.

Gall yr Awdurdodau Perthnasol ddiweddaru’r termau yma ar unrhyw adeg. Dylech ymweld â’r dudalen hon yn achlysurol er mwyn adolygu’r wybodaeth sydd arno i chi fel defnyddiwr.

Awdurdoadu Perthnasol ar gyfer ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yw:
•    Cyngor Gwynedd
•    Cyngor Sir Ceredigion
•    Cyngor Sir Powys
•    Parc Cenedlaethol Eryri
•    Dŵr Cymru
•    Dŵr Hafren Trent
•    Pwyllgor Pysgodfeydd Môr Gogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru
•    Awdurdoad Goleudy’r Drindod
•    Asiantaeth yr Amgylchedd
•    Cyngor Cefngwlad Cymru


© Pen Llŷn a'r Sarnau