Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Cofnodwch fywyd gwyllt

Gall rhoi gwybod am y math o fywyd gwyllt y môr a welwch wneud cyfraniad mawr tuag at reoli’r ACA. Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n cynnwys ardal fawr, ac yn yr un modd ag amgylchfyd y môr yn gyffredinol, mae sawl peth na wyddwn o hyd am y bywyd môr sy’n byw yma. Os ydych yn mynd a dod ar hyd yr arfordir, ar y môr neu o dan y môr, gallwch wella’n dealltwriaeth o fywyd gwyllt yr ardal hon trwy roi gwybod i ni am yr hyn y dewch ar ei draws.  

Ebostiwch unrhyw lluniau neu gwybodaeth diddorol i: info@penllynarsarnau.co.uk

 

Haig ym Mhorth Dinllaen 

Yn Gwanwyn 2008, gwelodd Rhys Jones haig anferth o hyrddiaid ym Mhorth Dinllaen. Nid gwymon yw'r cysgod mawr ddu yn y llun yma ond yr haig ei hun:

Haig hyrddiaid

 A dyma nhw yn fwy manwl

Hyrddiaid

Mae sawl sefydliad sy’n gofyn i bobl roi gwybod iddynt pan fyddant yn gweld math penodol o fywyd gwyllt. Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi rhoi llyfryn at ei gilydd sy’n rhoi manylion am ble yn union y dylech anfon gwybodaeth o’r fath. 

Gallwch gael copi o’r llyfryn yn rhad ac am ddim ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

 

Morgathod Pigog - gwobr am ail-gipio!

Mae Ymddiriedolaeth y Morgi ar y cyd ag Amgueddfa Lerpwl a physgotwyr lleol, wedi cychwyn prosiect tagio Morgathod Pigog o amgylch Llŷn.  Mae nifer o Forgathod Pigog wedi eu tagio gyda thagiau dart gwyrdd o amgylch glannau Gogledd Cymru.

Os byddwch yn dal anifail wedi ei dagio, cofnodwch y wybodaeth ganlynol a chysylltu Ymddiriedolaeth y Morgi ar 01752 672020 i hawlio eich gwobr o £4!

1) Rhif adnabod y tag (e.e. ST0000)
2) Lleoliad, dyddiad ac amser dal y forgath
3) Rhyw, hyd, lled ac/neu bwysau’r forgath
4) Y dyfnder lle daliwyd hi

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cliciwch yma.  Am gopi o'r poster cliciwch yma

 

Cofnodi Sglefrod Môr

Mae Ecojel yn brosiect pedwar blwyddyn rhwng Prifysgol Abertawe (Cymru) a Prifysgol Cork (Iwerddon) wedi’i ariannu gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.  Amcan EcoJel yw asesu cyfleon ac effeithiau niweidiol y sglefrod môr yn y Môr Iwerddon. Mae yna bryder fod y nifer o sglefrod môr yn cynyddu byd-eang o ganlyniad newid hinsawdd a dirywiad o ecosystemau morol gan weithgareddau dynol.  Mewn nifer o lefydd o gwmpas y byd mae niferoedd o sglefrod môr wedi cael effaith economaidd gymdeithasol e.e. tagu rhwydi pysgota, achosi mas marwolaeth o eog wedi’i ffermio, rhwystro mewnlif dŵr oer mewn gorsaf bŵer.  Hefyd mae yna bryder fod sglefrod môr yn bwyta wyau a larfa pysgod penodol ac felly yn cyfyngu gwellhad potensial stocau pysgod sydd yn barod yn wan.

Mae EcoJel angen eich help...mae unrhyw gofnod o sglefren môr yn hynod o bwysig i’r prosiect.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect ac i ddarganfod sut i nodi eich cofnodion ewch i www.jellyfish.ie/.  I lawrlwytho cerdyn adnabod cliciwch yma.

 

Wyau ystifflog Gwas  y neidr


© Pen Llŷn a'r Sarnau