Pen Llŷn a'r Sarnau logo

Ymweld Ysgolion

Un o’r agweddau pwysicaf o reoli ACA morol yw codi ymwybyddiaeth. Efallai bod llawer o bobl yn credu bod dyfroedd Cymru yn oer a thywyll iawn heb fawr yn byw yno, ond, mae hyn yn hollol anghywir. Mae’n ddigon gwir bod ein dyfroedd yn oer, ond nid yw hyn yn ein hatal rhag cael amrywiaeth enfawr o greaduriaid y môr yn byw dan ein trwynau, fymryn allan o’r golwg. Trwy ddangos yr hyn sy’n byw yn ein dyfroedd i bobl, gobeithiwn y byddant yn gwneud mwy i’n cynorthwyo i amddiffyn ein cefnforoedd. Pethau bach syml megis mynd â sbwriel adref efo nhw neu beidio â thywallt olew coginio i lawr y sinc. 

Gyda hyn mewn golwg, mae’r Swyddog ACA yn gwneud llawer o waith gydag ysgolion. Mae’r Swyddog ACA ar gael unrhyw adeg o’r flwyddyn – er efallai y byddai’n brafiach gweithio â hi yn y gwanwyn neu’r haf pe byddwch yn dymuno mentro draw i’r traeth! Gweler isod amlinelliad o’r hyn sydd ar gael, er bod modd teilwra hyn i gyd-fynd ag unrhyw thema yr ydych yn ei dysgu e.e. cynefinoedd, gwe fwydydd ac ati.

Beth sydd gan y Swyddog ACA i’w gynnig yn ystod ymweliad ysgol :

  • Cyflwyniadau lliwgar – gall hyn ymdrin â nifer o bynciau, megis addasu i wahanol gynefinoedd, gwe fwydydd, sut allwch chi fod o gymorth i warchod amgylchfyd y môr ac ati.
  • Gweithdy yn y dosbarth – fel arfer, bydd y Swyddog ACA yn dod â phethau megis cregyn, gwymon, gorchudd wyau ac ati, i’r dosbarth, rhoddir taflenni gwaith a chanllawiau adnabod i’r plant a gofynnir iddynt adnabod yr hyn y maent yn ei weld trwy ddefnyddio allwedd. 
  • Arddangosfa symudol– gall y Swyddog ACA ddod â’r arddangosfa symudol newydd gyda gemâu addysgol i’ch ysgol. 
  • Astudiaethau maes – os ydych yn agos at draeth neu os oes gennych drafnidiaeth, yna gall y Swyddog ACA fynd â’r disgyblion i lawr i’r traeth. Yno, rhoddir taflenni gwaith iddynt a gofynnir iddynt adnabod y gwahanol gynefinoedd ar y traeth ac yna edrych i weld pa greaduriaid y gallant ddod o hyd iddynt.  Yn olaf, rhaid iddynt feddwl pam fod y creadur yn byw yn y lle hwnnw – sut mae wedi addasu i’r cynefin hwnnw. 
  • Gweithdy’n seiliedig ar gelf a / neu ffotograffiaeth – dysgu am amgylchfyd y môr trwy gyfrwng celf. 

Gellir cyfuno’r dewisiadau uchod, yn ddibynnol ar faint o amser fydd gennym. Gall y Swyddog ACA ddarparu ar gyfer pob oedran.

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn trefnu ymweliad, cysylltwch â’r Swyddog ACA.

 

 

 

Môr-wlithen  Taten fôr


© Pen Llŷn a'r Sarnau